คณะผู้บริหาร

นายสำรวย วัฒนวงศ์

ผู้อำนวยการ

ข้าราชการครู

นางดวงตา เสาวโรนุพันธุ์

รองผู้อำนวยการ

ข้าราชการครู

นางณัฐิดา สนธิ

รองผู้อำนวยการ

ข้าราชการครู

นางสาวสุภารัตน์ อึ้งถาวรดี

รองผู้อำนวยการ

ข้าราชการครู

นายณฐพร หลากสุขถม

รองผู้อำนวยการ

ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางศิวลักษณ์ เจือจุล

ครู

ข้าราชการครู

นายไพฑูรย์ กลิ่นประทุม

ครู

ข้าราชการครู

นางศุภากร ลี้อิศรามาศ

ครู

ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์

นางสุทธิรัตน์ สุขสวัสดิ์

ครู

ข้าราชการครู

นางจรัสศรี ก้านลำใย

ครู

ข้าราชการครู

นางสาวอโณทัย ศรนิกร

ครู

ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวารินทร์ จงธรรม์

ครู

ข้าราชการครู

นางมาธุสร ต่วนชะเอม

ครู

ข้าราชการครู

นายวสันต์ สายทองคำ

ครู

ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

นางพรทิพย์ ทาสี

ครู

ข้าราชการครู

นายประสิทธิ์ โภควัฒน์สกุล

ครู

ข้าราชการครู

นางสาวพัสตราภรณ์ ฉัตรทอง

ครู

ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายณัฐกันตร์ แก่นจำปา

ครู

ข้าราชการครู

นางสมลักษณ์ โตยิ่ง

ครู

ข้าราชการครู

นางสาวณีระชา โพธิ์บัว

ครู

ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายพิท้กษ์ ทองแผ่

ครู

ข้าราชการครู

นายสุเทพ คล่องแคล่ว

ครู

ข้าราชการครู

นายเสรี ทัตมะณี

ครู

ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพิณรัตน์ ทุ้ยแป

ครู

ข้าราชการครู

นางพิไลวรรณ ทองมี

ครู

ข้าราชการครู

นายมงคล อ่อนละมัย

ครู

ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนิภา สังข์ขาว

ครู

ข้าราชการครู

นางสุณี ตุ้มทอง

ครู

ข้าราชการครู

นางสาวภาราดา เดชสองชั้น

ครู

ข้าราชการครู