กิจกรรม กตเวทิตาจิต ศิษยน้อมวันทา มุทิตาคุณครู

โดย admin เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 23:33 นาที

   23 กันยายน 2563 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ร่วมกันจัดกิจกรรม "กตเวทิตาจิต ศิษยน้อมวันทา มุทิตาคุณครู" แด่ครูอาวุโส 8 ท่าน ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ ได้แก่ 1.ครูวัชรินทร์ กองทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 2.ครูสถาพร วรรณคำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3.ครูวรรณพร วรรณคำ ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 4.ครูพยอม กินจำปา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5.ครูวิภาจารีย์ คำพุฒ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 6.ครูสิตาวัน หน่ายทุกข์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 7.ครูสุพัตรา เร้าวงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 8.ครูเกษศิณี ภัสสรโยธิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ขอน้อมวันทาครูปูชนียบุคคลทุกท่านด้วยความเคารพ