คำสั่งที่ 216/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2565

โดย admin เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2565 เวลา 14:59 นาที