คำสั่งที่ 119/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหาร นิเทศ ติดตาม งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา (PLC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โดย admin เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2565 เวลา 11:41 นาที