ประวัติโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา


       โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 เดิมชื่อ “โรงเรียนมัธยมวิสามัญโคกสำโรง”ในระยะแรกอาศัยสถานที่เรียนและครูของโรงเรียนโคกสำโรง ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาดำเนินการเรียนการสอน โดยเปิดสอนชั้นมัธยมปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนเริ่มแรกจำนวน 16 คน มีนายถนอม ดวงแก้ว เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

       ปีการศึกษา 2502 ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณสงวน บุญรักษ์ อนุญาตให้ใช้ที่ดินจำนวน 10 ไร่ ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลโคกสำโรง เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนและปีการศึกษา 2503 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา” เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบสหศึกษา

       ปีการศึกษา 2514 นายชวลิต แสงคล้อย ซึ่งเป็นครูใหญ่ในขณะนั้น เห็นว่า สถานที่เรียนเดิมคับแคบ ประกอบกับนักเรียนเดิมมีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงได้ติดต่อกับพ่อค้า คหบดี ผู้ปกครองนักเรียน ได้รับบริจาคเงินซื้อที่ดินตำบลคลองเกตุติดถนนสุระนารายณ์ หมู่ 9 จำนวน 46 ไร่ 98 ตารางวา และนายสังวาลย์ หินเกิด ได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มอีก 6 ไร่ 82 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ ทั้งหมด 52 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและทยอยย้าย นักเรียน มาเรียนสถานที่ใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2516 จนถึงปีการศึกษา 2520 ได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียนสถานที่เรียนใหม่ตั้งแต่นั้นมา โดยมีนายอุดม เกตุวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรก

       ปัจจุบัน นายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.๓) มีนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็น โรงเรียนที่พัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่สังคม ตลอดจนจัดหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามจุดเน้นของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และขับเคลื่อนนโยบายตามแนวทางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ซึ่งการกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงรุก (Active Learning) ฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหา (STEM Education) และการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science