โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
ที่อยู่ 101 หมู่ที่ 9 บ้านโคกสำโรง  ตำบลคลองเกตุ  อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
เบอร์โทรศัพท์ 036-441641
คณะผู้บริหาร

นายสำรวย วัฒนวงศ์
ผอ.โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา

นางสาวสุภารัตน์ อึ้งถาวรดี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายณฐพร หลากสุขถม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางวิไลวรรณ สุดโลก
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

นางสาวเชวงจิต น้อยวงศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป