[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
2540 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2540 - พ.ศ.2543 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ อาจารย์ 1 ระดับ 3
พ.ศ.2543 - พ.ศ.2546 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ อาจารย์ 1 ระดับ 4
พ.ศ.2546 - พ.ศ.2547 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ อาจารย์ 1 ระดับ 5
พ.ศ.2547 - พ.ศ.2551 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ คศ.1
พ.ศ.2551 - พ.ศ.2566 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้ผ่านการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
2 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4 E-Portfolio
5 เว็บไซต์เก็บผลงานออนไลน์ E-Portfolio
6 Certificate of Completion in "Introduction to UNICEF Core Commitments for Children in Humanitarian Action" UNICEF
7 Certificate of Achievement in "Communication Essentials for Member States" World Health Organization
8 Certificate of Completion in "Design, Monitoring and Evaluation Micro" United States Institute of Peace
9 Certificate of Completion in "Introduction to Sustainable Development in Asia and the Pacific" ADB Institute
10 Certificate of Completion in "Financial Globalization, Capital Flows, and the Global Financial Cycle" ADB Institute
11 Certificate of Completion in "Success Principles" Career Development College London
12 Certificate of Achievement in "New Trends in Language Teaching and Learning"
13 Certificate of Participation in "Teachers As Content Creators Seminar"
14 PLC ภาษาจีน 2565
15 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการเมืองการปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
16 ครูผู้ควบคุมทีม Cover Dance ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโนนกอกวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท การแข่งขันเต้น Cover Dance แดนซ์เซอร์ไซส์ ครั้งที่ 6 งานสาวบ้านแต้ SLENDER ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ประจำปี 2566 วันที่ 3 มีนาคม 2566
17 ครูผู้ควบคุมทีม Cover Dance ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโนนกอกวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท การแข่งขันเต้น Cover Dance ห้วยยางเทรล 2022 วันที่ 24 ธันวาคม 2565
18 ่วิจัยในชั้นเรียน 2565
19 เกียรติบัตร 2565
20 SAR ปีการศึกษา 2565
21 วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2565
22 PLC ปีการศึกษา 2565
23 แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
24 แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
25 PLC ภาคเรียนที่2
26 แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565
27 รายงานการอบรมนางสกุภาวดี ศรีทำบุญ ปีการศึกษา2565
28 รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง(PA) ปีงบประมาณ 2565
29 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด ผ่านระบบออนไลน์ งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2566
30 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566
31 อบรมโครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ วPA
32 อบรมออนไลน์หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 รหัสหลักสูตร 65030 จำนวน 8 ชั่วโมง
33 E-Portfolio
34 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ม.๑-๓
35 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ม.๔-๖
36 Slot Gacor Terbaik
37 แผนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบ Active Learning
38 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning วิชาสังคมศึกษา
39 การจัดการเรียนรู้ Actiivw Learing
40 กล้องจุลทรรศน์
41 E-Portfolio
42 E-PORTFOLIO
43 E-Portfolio
44 E-portfolio
45 E-Portfolio
46 ผ่านการอบรมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (รหัสหลักสูตร 64099)
47 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องชนิดของคำ
48 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องชนิดของคำ
49 ชื่อผลงาน (นวัตกรรม/Best Practice) รายงานการวิจัยการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ครูไตรรัตน์ นานอก ปีการศึกษา 2564
50 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาชั้น ม.2 ครูไตรรัตน์ นานอก ปีการศึกษา 2564
51 แบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูไตรรัตน์ นานอก ปีการศึกษา 2564
52 นิเทศการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย
53 SAR เทอม 2 ปี 2564 ครูประทุมพร เคนหวด
54 SAR2564
55 ภาพประกอบ 2564
56 SAR ธนาวัฒน์ ชนะมาร ปี 2564
57 SAR 2 64 นางเทียมจันทร์ เรืองแสง
58 SAR 1 - 64 นางเทียมจันทร์ เรืองแสง
59 รางวัลเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม
60 Gagak terbaik
61 Gagak hensem
62 ผ่านการคัดเลือก ระดับดีเด่น กิจกรรมการประกวดการจัดห้องเรียน
63 กิจกรรมการประกวดแข่งขันการจัดสื่อสิ่งประดิษฐ์ และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา รองชนะเลิศ อันดับ 2
64 โครงการเครื่อข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
65 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน ระดับ อายุ 7-12 ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
66 โครงการเครื่อข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
67 กิจกรรมการประกวดแข่งขันการจัดสื่อสิ่งประดิษฐ์ และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา รองชนะเลิศ อันดับ 2
68 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา เปตอง ประเภททีมหญิง ในกลุ่มการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 7(จังหวัดนครศรีธรรมราช)
69 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพระบายสีบุคคลออทิสติก ระดับอายุ 8-12 ปี
70 รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
71 ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ณ วันที่ 22 กันยายยน 2564
72 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563
73 6. ครู ผู้ผ่านการคัดเลือกและรับทุนจาก สพฐ.ให้ไปฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษ(Enhancing English Teaching through Best Practices) ณ สหรัฐอเมริกา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 22 เมษายน-24 พฤษภาคม 2554
74 5. ได้รับรางวัล ครูสอนดี ประจำปีการศึกษา 2555
75 4. ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2556
76 3. ครู ผู้ได้รับทุนเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติ(Thailand TESOL) จากสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษและสถานทูตอเมริกาประจำปีการศึกษา 2559
77 2. ครู ผุ็ปฏิบัติหน้าที่เอเอฟเอสที่ได้รับทุน ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครเอเอฟเอส ด้านการสอน ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 8-28 ตุลาคม 2559
78 วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
79 เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15 ชุมทางทุ่งสงวิชาการ
80 เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ
81 เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
82 ผู้ฝึกสอน / กรรมการตัดสิน Volleyball
83 วิจัยในชั้นเรียน ครูจันทร์เพ็ญ พวงสมบัติ ปีการศึกษา 2563
84 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
85 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
86 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
87 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
88 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
89 คำเหล่านี้พี่ ป.๖ ควรรู้
90 PLC นางสาววัชราพรรณ์ สอนจินซือ ประจำปีการศึกษา 2563
91 PLC นางสาวคณิตา ซากัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
92 วิจัยในชั้นเรียน ครูอภิญญา สีเสน ปีการศึกษา 2563
93 PLC ปีการศึกษา 2563
94 PLC ปีการศึกษา 2563
95 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ปีการศึกษา 2563
96 SAR นางสาวพรทิพย์ พันธุ์ยางน้อย ปีการศึกษา 2563
97 SAR นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์ ปีการศึกษา 1/2563
98 วิจัยในชั้นเรียน ปี 2563
99 แผนการจัดการเรียนรู้ คุณครูจิราภรณ์ ศรีบุรี ปีการศึกษา 2563
100 แผนการจัดการเรียนรู้ ปี 2563
101 Google classroom ปี2563
102 ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รายวิชาภาษาอังกฤษ
103 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมEV3
104 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จากเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563
105 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
106 รางวัลครูผู้อุทิศตนเพื่อศิษย์
107 ประกาศนียบัตร แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ตำบลแม่น้ำคู้
108 รางวัลครูดีในดวงใจ
109 รางวัล หนึ่งแสนครูดี
110
111 ได้รับรางวัล "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา"
112 เป็นครูดีเด่น ในโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านไร่
113 รางวัลแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สาขาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 - 4
114 เป็นครูดีเด่น ในโครงการ ของสมาคมครูจังหวัดอุทัยธานี
115 ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 - 4
116 วิจัยในชั้นเรียน นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ พ.ศ. 2562
117 แผนจัดการเรียนรู้ Active Learning นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ ปีการศึกษา 2562
118 PLC นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชต ปีการศึกษา 2562
119 SAR นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ ปีการศึกษา 2562
120 PLC ครูทองจันทร์ สลักคำ ปีการศึกษา 2562
121 PLC ครูเฉลิมวุฒิ สาคำนะ ปีการศึกษา 2562
122 SAR ครูชารดา ปัญญาพิม ปีการศึกษา 2562
123 Google Classroom ครูเฉลิมวุฒิ สาคำนะ ปีการศึกษา 2563
124 แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ครูเฉลิมวุฒิ สาคำนะ ปีการศึกษา 2562
125 SAR ครูอภิญญา สีเสน ปีการศึกษา 2562
126 google classroom นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
127 แผนการจัดการเรียนรู้ พ22103 กรีฑา นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
128 วิจัยในชั้นเรียน นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
129 PLC นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
130 SAR นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
131 Google Classroom ครูภัทรวรรณ ไวสาหลง ปีการศึกษา 2563
132 PLC นางวาสนา สำราญรมย์ ปีการศึกษา 2562
133 SAR นางวาสนา สำราญรมย์ ปีการศึกษา 2562
134 Google classroom นางวาสนา สำราญรมย์ ปีการศึกษา 2563
135 แผนจัดการเรียนรู้ Active Learning นางเดือญเพ็ญ สังข์งาม ปีการศึกษา 2562
136 แผนการจัดการเรียนรู้ Active learning ครูวาสนา สำราญรมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
137 วิจัยในชั้นเรียน นางวาสนา สำราญรมย์ ปี 2562
138 วิจัยในชั้นเรียน นางเดือนเพ็ญ สังข์งาม พ.ศ. 2562
139 วิจัยในชั้นเรียน
140 PLC (Professional Learning Community)
141 Google Classroom
142 SAR ครูภัทรวรรณ ไวสาหลง ปีการศึกษา 2562
143 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 13 กรกฎาคม 2563
144 ครูครับ เว็ปเข้าได้ ไม่ต้อง login
145 dasdasd
146 สื่อประเภท Online โดยใช้ Power Point ประกอบในการเรียนการสอน และจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย เรื่อง ปฐมนิเทศ 1-2
147 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิ.ย.63
148 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิถุนายน 63
149 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิถุนายน 63
150 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิถุนายน 63
151 วิธีพับกล่องนม2
152 วิธีพับกล่องนม1
153 ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3
154 in recognition of the accomplishment of the online learning and testing on Basic English Test in Mathematics Knowledge total test score is 85% certify by Anuban Suphanburi School
155 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
156 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
157 รายงานผลการจัดกิจกรรม PLC(Professional Learning Community) ปีการศึกษา 2562
158 หนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรม " Interactive Participative Learning Through Action "
159
160 การศึกษาวิจัยการปลูกพื๙ข้าวไร่ "กรณีศึกษาบ้านนาปง ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย"
161
162 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรฺโลกทั้งระบบ (Earth Science System : ESS) ร่วมกับโครงการGLOBE สสวท.และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้หลวง
163 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนเชื้อสายจีนฮ่ออพยพกับนักเรียนทั่วไป : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
164 การศึกษาวิจัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลิง ณ วัดถ้ำปลา ตามโครงการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พฤษภาคม 2551)
165 งานวิจัย " น้ำบาดาลแหล่งท่องเที่ยววัดถ้ำปลา" โครงการผู้พิทักษ์น้ำบาดาล 2551ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
166 Young Teacher Awards 2019
167 in recognition of the accomplishment of the online learning and testing on "English Vocabulary of COVID-19" total test score is 95% certify by Secondary Education Service Area Office 32
168 ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
169 แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องเล่าจากประสบการณ์
170 แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องเล่าจากประสบการณ์
171 หนึ่งกลุ่มสาระ หนึ่งนวัตกรรม BDC - Digital English Clinic กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
172 แบบฝึกทักษะ classroom
173 ใบงานที่๔
174 ใบงานที่๔
175 ใบงานที่๔
176 บทคัดย่อ รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP เรื่องเมทริกซ์
177 เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
178 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด ประชาคมอาเซียน
179 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา เรื่อง ไปเที่ยวปะทิว
180 SAR
181 ทดลอง
182 ทดลองส่งข้อมูล