ประกาศโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
ประกาศ คู่มือดำเนินงาน ความปลอดภัยสถานศึกษา
คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาเล่มนี้ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย สถานศึกษา โดยมีเป้าหมายให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือ เยียวยา มีความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยในคู่มือการดำเนินงาน เล่มนี้ประกอบด้วย ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของความปลอดภัยสถานศึกษา องค์ความรู้ด้าน ความปลอดภัย การเสริมสร้างความปลอดภัย การติดต่อสื่อสาร และการกํากับ ติดตามและ ประเมินผลสถานศึกษาปลอดภัย
 
โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะอำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดทำคู่มือการ ดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาเล่มนี้จนสำเร็จลุล่วง
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2566,00:00   อ่าน 491 ครั้ง