โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
ที่อยู่ 101 หมู่ที่ 9 บ้านโคกสำโรง  ตำบลคลองเกตุ  อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
เบอร์โทรศัพท์ 036-441641
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
คำสั่งที่ 241/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.03 MB
คำสั่งที่ 255/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมสร้างสรรค์ประโชยน์ (CAS : Creativity Action Service ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.3 MB
คำสั่งที่ 256/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.26 MB
คำสั่งที่ 257/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.17 MB
คำสั่งที่ 267/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม KS Clean Power ดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.39 MB
คำสั่งที่ 278/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนโคกสาโรงวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 268.33 KB
คำสั่งที่ 06/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจาปีการศึกษา 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.24 KB